Klasyfikacja planowanych wydatków

Podstawą gospodarki finansowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie jest BUDŻET, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok.
Dochody i wydatki planowane i wykonywane są wg podziału klasyfikacji budżetowej.

Budżet Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest podzielony w następujący sposób:
1.    dział 801 – Oświata i Wychowabnie:
•    rozdział 80113– Dowożenie uczniów do szkół,

 

W ramach ww. rozdziału środki budżetowe wydatkowane są z przeznaczeniem na następujące paragrafy:
•    § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
•    § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,
•    § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
•    § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne,
•    § 4120 – Składki na Fundusz Pracy,
•    § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
•    § 4280 - Zakup usług zdrowotnych
•    § 4270 – Zakup usług remontowych,
•    § 4300 – Zakup usług pozostałych

•    § 4700 – Szkolenia Pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

•    § 4710 – Wpłaty na PPK

 


2.    dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:
•    rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze,
•    rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
•    rozdział 85495 - Pozostała działalność.

W ramach ww. rozdziałów środki budżetowe wydatkowane są z przeznaczeniem na następujące paragrafy:
•    § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
•    § 3110 – Świadczenia społeczne,
•    § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,
•    § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
•    § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne,
•    § 4120 – Składki na Fundusz Pracy,
•    § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,
•    § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
•    § 4220 – Zakup środków żywności,
•    § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
•    § 4260 – Zakup energii
•    § 4280 - Zakup usług zdrowotnych
•    § 4270 – Zakup usług remontowych,
•    § 4300 – Zakup usług pozostałych

•    § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,,
•    § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
•    § 4410 – Podróże służbowe krajowe,
•    § 4430 – Różne opłaty i składki
•    § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
•    § 4700 – Szkolenia Pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

•    § 4710 – Wpłaty na PPK

•    § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

•    § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
•    § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wytworzył:
Elżbieta Moszyńska
Udostępnił:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-04-07 22:19:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Włosek Marcin
(2022-07-01 11:06:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki