Pełna sprawozdawczość budżetowa placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie sporządza sprawozdania w systemie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym na podstawie ksiąg rachunkowych:
 
1.    Rb-27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
2.    Rb-28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
3.    Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
4.    Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
5.    Rb-50  - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
6.    Sprawozdanie finansowe obejmujące:
a) bilans jednostki budżetowej,
b) rachunek zysków i strat,
c) zastawienie zmian w funduszu jednostki,

d) informacja dodatkowa.


Sprawozdania powyższe przekazywane są do organu prowadzącego.

Wytworzył:
Elżbieta Moszyńska
Udostępnił:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2011-06-15 16:33:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Włosek Marcin
(2022-07-01 11:07:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki