Rada Rodziców

 

 

RADA RODZICÓW

 

             I.      Rada Rodziców jest reprezentantem rodziców wszystkich uczniów.

          II.      Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i Ośrodek w procesie nauczania, opieki i wychowania.

       III.      Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, dążenia oraz daje podstawową wiedzę o życiu codziennym i świecie.

      IV.      Udział rodziców w życiu Ośrodka powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży – do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkołom.

         V.      Rada Rodziców:

1.     zapewnia współpracę rodziców z Ośrodkiem w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w placówce,

2.     przedstawia nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinie i wnioski rodziców ( opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach Ośrodka,

3.     współdziała z dyrektorem, wicedyrektorem , kierownikiem internatu oraz Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla placówki i dla rodziców.

4.     pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz udziela pomocy materialnej w tym zakresie.

      VI.       Rada Rodziców współdziała w realizacji zadań ogólno-ośrodkowych.

   VII.       Rada Rodziców współpracuje z kierownictwem placówki, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania.

VIII.       Rada Rodziców rozszerza i pogłębia oddziaływania wychowawcze placówki i rodziny.

      IX.       Rada Rodziców uczestniczy w realizacji zadań opiekuńczych Ośrodka.

         X.       Szczegółowe zasady działalności Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

 

Wytworzył:
SOSW
Udostępnił:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-02-18 23:15:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-02-18 23:16:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki