Kompetencje kierownika internatu

 

 

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WICEDYREKTORA

DO SPRAW WYCHOWAWCZYCH

 

1.     Wicedyrektor organizuje i kontroluje prace wszystkich pracowników zatrudnionych w grupach wychowawczych i jest ich bezpośrednim przełożonym.

2.     Zna przepisy dotyczące działalności grup wychowawczych.

3.     Planuje, w oparciu o Plan Rozwoju Ośrodka i zatwierdzone priorytety codzienną działalność grup wychowawczych.

4.     Dba o warunki i kształtuje właściwą atmosferę pracy w grupach wychowawczych.

5.     Przestrzega i kontroluje celowość i oszczędność w dysponowaniu materiałami i sprzętem.

6.     Organizuje zebrania nauczycieli zajęć wychowawczych i podległych pracowników administracyjno-obsługowych.

7.     Organizuje całokształt pracy wychowawczo-opiekuńczej i rewalidacyjnej grup wychowawczych:

·        planuje, w oparciu o roczny plan dydaktyczno-wychowawczy i rewalidacyjno-wychowawczy codzienną działalność grup wychowawczych,

·        dokonuje przydziału prowadzenia grup wychowawczych,

·        ustala tygodniowy plan pracy wychowawców grup wychowawczych,

·        przedkłada dyrektorowi ośrodka propozycje przydziału godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych,

·        wprowadza nowych wychowawców do pracy w grupach wychowawczych,

·        instruuje nauczycieli zajęć wychowawczych i nadzoruje ich pracę w zakresie planowania, metod i poziomu prowadzonych zajęć wychowawczych, jak również stosowanych przez nich środków zmierzających do rewalidacji społecznej wychowanków,

·        dokonuje kontroli prawidłowości prowadzenia kart odzieżowych,

·        dba o terminowe dokonywanie wypłat kiszonkowego dla wychowanków grup wychowawczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

·        zabezpiecza grupy wychowawcze w potrzebne do realizacji zadań wychowawczych materiały, pomoce i sprzęt oraz wychowanków w odzież i obuwie.

8.     Prowadzi hospitacje zajęć nauczycieli zajęć wychowawczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w oparciu o prowadzoną w tym zakresie dokumentację sporządza informacje o rocznej pracy pedagogicznej nauczycieli-wychowawców grup internackich.

9.     Akceptuje i zatwierdza konspekty zajęć nauczycieli stażystów.

10.       Organizuje i dba o właściwe współdziałanie grup wychowawczych z domem rodzinnym wychowanków i szkołami.

11.       Prowadzi korespondencję z rodzicami lub opiekunami wychowanków w zakresie informacji o ich stanie zdrowia, zachowania oraz wszelkich spraw istotnych dla rodziców lub opiekunów.

12.       Nadzoruje prawidłowość funkcjonowania kuchni w zakresie higieny sporządzania i wydawania posiłków oraz stanu higieniczno-sanitarnego.

13.       Sprawuje nadzór nad estetyką i higieną pomieszczeń grup wychowawczych oraz koordynuje pracami na terenach zielonych.

14.       Wicedyrektor zobowiązany jest do realizacji uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej w zakresie działalności internatu oraz przedkładania na piśmie, dwa razy do roku informacji o pracy grup wychowawczych oraz uwag i wniosków wynikających z hospitacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

15.       Wykonuje zarządzenia i polecenia dyrektora ośrodka nie ujęte w zakresie obowiązków, a wynikające z realizacji zadań placówki.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WICEDYREKTORA

 

1.     Bezpośrednim przełożonym wicedyrektora jest dyrektor ośrodka.

2.     Wicedyrektor jest odpowiedzialny za całokształt pracy wychowawczo-rewalidacyjnej i opiekuńczej grup wychowawczych ośrodka.

3.     Odpowiada za dokumentację grup wychowawczych, za jej prawidłowe i systematyczne prowadzenie.

4.     Odpowiada za wdrażanie wychowanków do współżycia społecznego i kształtowania u nich zamiłowania do pracy i jej poszanowania.

5.     Odpowiada za stan zabezpieczenia p/poż. i bhp budynku grup wychowawczych, a wszelkie spostrzeżenia w tym zakresie przekazuje dyrektorowi ośrodka.

6.     Odpowiada materialnie za majątek przekazany do dyspozycji grup wychowawczych.

Wytworzył:
SOSW
Udostępnił:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-02-18 23:27:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2006-11-03 13:40:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki