Rada Pedagogiczna

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

       I.      Rada Pedagogiczna Ośrodka jest stałym organem wewnętrznym placówki, powołanym do opracowywania i rozwiązywania w granicach swoich kompetencji spraw pedagogicznych, organizacyjnych i administracyjno-gospodarczych.

    II.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

 III.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1.     zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,

2.     zatwierdzanie wyników klasyfikacji, oceniania i promowania uczniów,

3.     podejmowanie uchwał w sprawie przyznania wyposażenia wychowankom nie objętym opieką całkowitą oraz kieszonkowego w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami,

4.     podejmowanie uchwał w sprawie o przyznaniu nagrody uczniom szczególnie wyróżniającym,

5.     podejmowanie uchwał w sprawie zastosowania sankcji wobec uczniów naruszających Praw i Obowiązków Ucznia,

6.     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

7.     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka,

8.     podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów,

9.     wprowadzanie zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu przez odpowiednie zwiększanie lub zmniejszanie tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu, gdy jest to podyktowane np. okresową nieobecnością nauczyciela.

IV.      Rada Pedagogiczna opiniuje:

1.     organizację pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2.     projekt planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego,

3.     wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4.     propozycje dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

   V.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego lub jego zmianę.

 

Wytworzył:
SOSW
Udostępnił:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-02-18 23:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-02-18 23:17:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki