Kompetencje dyrektora

 

 

Kompetencje DYREKTORA OŚRODKA

 

1.     Jest przełożonym wszystkich pracowników, w tym pozostałych członków kadry kierowniczej Ośrodka, określa zakres ich zadań, odpowiedzialności i uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

2.     Określa zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi. Ogólny zakres obowiązków pracowników pedagogicznych określa Karta Nauczyciela.

3.     Czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.

4.     Nadaje kierunek działalności Ośrodka.

5.     Jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

a.      wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej,

b.     reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

c.     przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

d.     jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

e.      dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statutach,

f.       w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizm,

g.     wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom placówki, jeżeli działalność tych organów narusza interesy placówki i nie służy rozwojowi jej wychowanków.

6.     Realizuje uchwały Rady Rodziców.

7.     Kieruje działalnością ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz.

8.     Sprawuje nadzór pedagogiczny.

9.     Opracowuje szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki placówki w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania opracowanych na podstawie ramowych planów nauczania.

10. Ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

11. W ramach swoich obowiązków sprawuje funkcję dyrektora Przedszkola.

12. Jest dysponentem funduszy przyznanych placówce i gospodaruje nimi zgodnie z potrzebami i preliminarzem budżetowym.

 

 

 

Odpowiedzialność DYREKTORA OŚRODKA

 

1.     Odpowiada za stan organizacyjny Ośrodka.

2.     Odpowiada za realizację planu i programu nauczania oraz pracę wychowawczą i rewalidacyjną Ośrodka.

3.     Ponosi odpowiedzialność za właściwy przebieg zajęć.

4.     Odpowiada za realizację budżetu placówki.

 

W czasie nieobecności dyrektora Ośrodka zastępuje go wicedyrektor lub wyznaczony przez dyrektora członek Rady Pedagogicznej.

Wytworzył:
SOSW
Udostępnił:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-02-18 23:22:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-02-18 23:23:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki