Kompetencje wicedyrektora

 

 

KOMPETENCJE WICEDYREKTORA OŚRODKA

1.     Wicedyrektor Ośrodka pełni funkcję dyrektora szkół: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej.

2.     Organizuje i kontroluje prace wszystkich pracowników zatrudnionych w szkołach oraz jest ich bezpośrednim przełożonym.

3.     Dba o warunki pracy w szkole.

4.     Opracowuje arkusz organizacyjny szkół.

5.     Kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkół:

·        w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej opracowuje tygodniowy plan zajęć nauczycieli,

·        przedkłada dyrektorowi ośrodka propozycje przyznania godzin ponadwymiarowych oraz przydziału godzin zastępstw doraźnych,

·        sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli; instruuje nauczycieli i nadzoruje ich prace w zakresie planowania, metod i poziomu zajęć dydaktycznych jak również stosowanych przez nich środków zmierzających do rewalidacji społecznej wychowanków,

·        wprowadza nowych nauczycieli do pracy w szkołach,

·        prowadzi hospitacje zajęć nauczycieli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, akceptuje i zatwierdza konspekty zajęć nauczycieli stażystów,

·        dokonuje oceny pracy nauczycieli,

·        koordynuje prace Samorządu Szkolnego,

·        przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów Szkół,

·        podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami.

6.     Zabezpiecza szkoły w potrzebne do realizacji zadań dydaktycznych materiały, pomoce naukowe i sprzęt.

7.     Współpracuje z Radą Rodziców.

8.     Organizuje i dba o właściwe współdziałanie szkoły z domem rodzinnym wychowanków i z internatem.

9.     Przewodniczy Radzie Pedagogicznej Szkół.

10.      Zobowiązany jest do realizacji uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej w zakresie działalności szkół.

11.      Przedkłada na piśmie, dwa razy do roku, informacje o pracy szkół oraz uwag i wnioski wynikające z hospitacji zajęć dydaktycznych.

12.      Reprezentuje Szkoły na zewnątrz.

13.      Podejmuje działania mające na celu inspirowanie i organizowanie środowiska na rzecz szkół, wzbogacania form ich działalności rehabilitacyjnej oraz dąży do możliwie najpełniejszej integracji ze środowiskiem.

14.      Sprawuje nadzór nad higieną i estetyką w szkole.

15.      Dba o powierzone mienie.

16.      Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

17.      Realizuje pozostałe zadania wynikające z Ustawy - Karta Nauczyciela.

18.      Wykonuje zarządzenia i polecenia dyrektora ośrodka nie ujęte w zakresie obowiązków, a wynikające z rzeczywistych potrzeb ośrodka.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WICEDYREKTORA

1.     Bezpośrednim przełożonym wicedyrektora jest dyrektor ośrodka.

2.     Wicedyrektor ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej szkół.

3.     Odpowiada za prawidłową realizację programu nauczania oraz organizację i prowadzenie pracy z nauczycielami w zakresie doskonalenia ich metod pracy.

4.     Odpowiada za dokumentację szkół, za jej prawidłowe i systematyczne prowadzenie.

5.     Jest odpowiedzialny za tworzenie właściwej atmosfery pracy w szkole.

Wytworzył:
SOSW
Udostępnił:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-02-18 23:25:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-02-18 23:26:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki