Klasyfikacja planowanych dochodów

Zakładka - Klasyfikacja planowanych dochodów

Podstawą gospodarki finansowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie jest BUDŻET, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok.

Dochody i wydatki planowane i wykonywane są wg podziału klasyfikacji budżetowej.
W związku z powyższym w SOSW wyróżnia się następujące tytuły wpływów:

1. w ramach działu 758(Różne rozliczenia)i rozdziału 75 814 (Różne rozliczenia finansowe):
§ 092 – Pozostałe odsetki (są to prowizje naliczane przez bank prowadzący z tytułu posiadanej gotówki na rachunku),
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne);

 

2. w ramach działu 801 (Oświata i Wychowanie)i rozdziału 80195 (Pozostała działalność):
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów


3. w ramach działu rozdziału 854 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze):
§ 069 – Wpływy różnych opłat
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
§ 083 –Wpływy z usług (wpływy z wynajmu pomieszczeń, noclegi, wyżywienie),
§ 092 –Pozostałe odsetki (wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowych płatności),

§ 094 –Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

§ 096 –Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Moszyńska
Udostępnił:
Pigoń-Ryckiewicz Małgorzata
(2004-04-07 22:23:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Włosek Marcin
(2022-07-01 11:07:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki