Regulamin stołówki

Regulamin stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koszalinie

Uchwalono na podstawie: art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków, przygotowanych przez pracowników
kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.
2. Posiłki wydawane są w czasie przerw od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Posiłki wydawane w stołówce spełniają ogólne wymagania dotyczące składu i
sposobu przygotowania potraw dla uczniów, zgodnie z przepisami w tym zakresie.
4. Jadłospis przygotowuje intendent, w oparciu o przepisy, uwzględniając specjalne
potrzeby żywieniowe uczniów, wynikające ze stanu zdrowia oraz nietolerancji
pokarmowej, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim lub pisemnym
oświadczeniem rodziców.
5. W miarę możliwości, realizuje się (na wniosek i za zgodą rodziców/opiekunów
prawnych) specjalne potrzeby żywieniowe, wynikające ze światopoglądu czy
wyznawanej religii.
6. W przypadku niemożności zaspokojenia specjalnych potrzeb żywieniowych, np. ze
względu na silną alergię (np. śladowe ilości alergenu powodującą wstrząs
anafilaktyczny) lub ścisłe zasady religijne, umożliwia się dostarczanie posiłków przez
rodziców/opiekunów prawnych.
7. Posiłki te są podgrzewane i wydawane w bezpieczny i higieniczny sposób przez
pracowników stołówki.
8. Tygodniowy jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej w placówce ( w strefie
rodzica).
9. Posiłki przygotowuje i wydaje kuchnia z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki
Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych oraz zgodnie z przepisami
prawnymi regulującymi wymagania odnośnie żywienia zbiorowego w placówkach
szkolnych i przedszkolnych.
10. W przypadku konieczności skorzystania z usług zewnętrznej firmy cateringowej,
placówka zabezpiecza realizację specjalnych potrzeb żywieniowych.
11. Rodzice/opiekunowie prawni mogą mieć wpływ na wybór firmy cateringowej.

II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
12. Posiłki wydawane są dla:
1. uczniów i wychowanków ośrodka wnoszących opłaty indywidualne, którzy
korzystają z obiadu,
uczniów, których dożywianie dofinansowują ośrodki pomocy rodzinie,
2. pracownicy Ośrodka, którzy opłacili posiłek,
13. Posiłki finansowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej są takie same pod względem
składu i gramatury, jak te, opłacane przez inne osoby uprawnione.
14. Rodzice/opiekunowie są poinformowani o możliwości zwolnienia z opłat za posiłki i
realizację specjalnych potrzeb żywieniowych poprzez informację umieszczoną na
tablicy ogłoszeń w strefie rodzica.
15. Zwolnienie z opłat odbywa się w sposób dyskretny.

III. WYDAWANIE POSIŁKÓW
13. Posiłki wydawane są w stołówce, która zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki
wydawania oraz spożywania posiłków.
14. Dla uczniów, którzy nie mogą samodzielnie dojść do stołówki. posiłki wydawane są w
sali gospodarstwa domowego z zachowaniem wszelkich zasad bhp.
15. SOSW zapewnia posiłki gotowane w formie trzydaniowego obiadu.
16. Dla wychowanków korzystających z całodziennego wyżywienia przygotowuje się 4
posiłki dziennie.
17. Wychowankowie przedszkola spożywają 3 posiłki.
18. Posiłki wydawane są w dniach prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz dla zgłoszonych
wychowanków i uczniów w dniach, w których placówka zapewnia opiekę.
19. Godziny wydawania posiłków są ustalane corocznie przez Dyrektora oraz ogłaszane
przez wywieszenie na tablicach informacyjnych.
20. Lista uczniów uprawnionych do korzystania z posiłków jest dostępna dla pracowników
kuchni, nauczycieli - wychowawców klas, oraz dla nauczycieli świetlicy szkolnej.
21. Na stołówce wydawane są i spożywane również inne posiłki, poczęstunki, wydawane
okazjonalnie np. podczas imprez, wycieczek i innych wydarzeń okolicznościowych,
Które są dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych, wynikających ze stanu
zdrowia oraz nietolerancji potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim.

IV. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE
22. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce, a posiłki spożywać w ciszy.
23. Uczniom, którzy nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
24. Uczniowie wchodzą do stołówki pod opieką nauczycieli – wychowawców i
wyznaczonych pracowników obsługi (pomoce nauczyciela).
25. Zapewnia się dodatkową pomoc pracowników obsługi (pomocy nauczycieli) tym
dzieciom, które tego wymagają.
26. Zakres i rodzaj pomocy podczas spożywania posiłków jest zawarty w IPET.
27. Obiady w I turze spożywają uczniowie, korzystający z jednego posiłku dziennie:
28. Śniadania, drugie śniadania, obiady w II turze i kolacje spożywają wychowankowie
grup wychowawczych pod opieką wychowawców dyżurujących według grafiku.
29. Zabrania się wynoszenia naczyń ze stołówki.

Wytworzył:
Udostępnił:
Włosek Marcin
(2023-02-27 12:13:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Włosek Marcin
(2023-02-27 12:18:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki