Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Właściwa treść deklaracji dostępności

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

 

http://sosw.koszalin.ibip.pl/public/

 

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-12

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

 

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

  • Zamieszczone informacje są w postaci załączników, które nie są dostępne cyfrowo.
  • Brak mapy strony
  • Zamieszczone informacje  są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona internetowa Systemu BIP posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło/żółte litery; czarne tło/białe litery; żółte tło/czarne litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia: 5.03.2021

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 

osoba kontaktowa – Krzysztof Mioduszewski

 

adres e-mail sosw.krzysztof.mioduszewski@gmail.com

 

numer telefonu 94 316 09 63

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu , powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, na niedotrzymanie terminów lub na odmowę realizacji żądania, można złożyć skargę do: Dyrektor SOSW w Koszalinie ul. Rzeczna 5, lub droga elektroniczną na adres edusosw@poczta.onet.pl

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, natychmiast otrzymują niezbędną pomoc. Budynek posiada podjazd dla wózków, wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi za pomocą domofonu umieszczonego po prawej stronie  w wejściu głównym. Wyżej wymieniony pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź zawoła pracownika z powyższych kondygnacji. W budynku nie ma windy.

Informujemy, że w budynku głównym Ośrodka znajduje się pomieszczenie tj. toaleta i prysznic przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, natomiast w budynku dydaktycznym nie ma wyżej wymienionych pomieszczeń.

 

Aplikacje mobilne

 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Wytworzył:
Krzysztof Mioduszewski
(2021-03-09)
Udostępnił:
Włosek Marcin
(2021-03-10 13:01:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Włosek Marcin
(2021-03-10 13:03:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki